Seminaria i szkolenia

Dnia 06.05.2013 roku w siedzibie spółki STALSERIWS - CHOJNICE SA odbyła się konferencja informująca o zakupie przez spółkę maszyn: wypalarki plazmowo - tlenowej i prościarki drutu oraz rozszerzenia zakresu działalności o dwie nowe usługi świadczone przez nowo nabyte maszyny w ramach wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPM.01.01.01-00-323/08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.


Site-map